Train for Textile Care

De properste blog ter wereld


Leave a comment

Milieuaansprakelijkheid en milieuverzekeringen

Inhoud:

1. Milieuaansprakelijkheid:

 • De diverse burgerlijke en strafrechtelijke milieuaansprakelijkheden en de impact van de Europese richtlijn milieuschade
 • Hoe deze aansprakelijkheidsrisico’s zo goed als mogelijk beperken?
 • Wie kan aansprakelijk gehouden worden (rechtspersoon, zaakvoerder, milieucoördinator, werknemers?), welke sancties dreigen er, …? Onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Spreker: Robin Slabbinck (LDR)

2. Milieuverzekeringen:

 • Soorten verontreiniging en hun relatie tot verzekering
 • Verzekering van milieuschade in traditionele verzekeringsproducten (aansprakelijkheid versus eigen schade)
 • Verzekering van milieuschade in gespecialiseerde milieuverzekeringen
 • Verplichte milieuverzekeringen
 • Tips & tricks

Spreker:. Marc Peltyn (Casier Risk & Insurance cvba)

Donderdag 24.11.2016 (8.30 uur – 12 uur) bij Centexbel, Technologiepark 7 te 9052 Zwijnaarde

Deelnamekosten (excl. BTW):

 • 100 euro per sessie (leden Centexbel, Unitex of Fedustria en bedrijven uit de confectiesector, de textielverzorging en de kunststoffensector)
 • 130 euro per sessie (andere deelnemers)

Inschrijven kan enkel online via www.cobot.be/vme2016-2017

Advertisement


Leave a comment

Een opleiding volgen

Heb je besloten om een opleiding te volgen? Dat is alleszins een fantastisch idee! Een opleiding volgen is een uitstekende manier om je loopbaan een nieuwe wending te geven of te groeien in je huidige job.

Maar een opleiding volgen vraagt natuurlijk ook wel heel wat inspanning en doorzettingsvermogen, van jou en van de mensen in je omgeving. Om je hiermee te helpen geven we je een aantal tips om van je opleiding een succes te maken.

Maak de juiste keuze
De juiste opleiding kiezen is een goed begin om er een succes van te maken. Informeer je dus goed over de inhoud, de leermethodes, en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na de opleiding. Kies de opleiding die het best bij je past. Als de opleiding je interesseert zal je ook meer gemotiveerd zijn om het vol te houden.

Alle steun is welkom
Een (lange) opleiding volgen heeft niet alleen gevolgen voor jou, maar ook voor je naasten. Zorg er dus voor dat je dit vooraf met je huisgenoten bespreekt zodat ze weten dat je veel van huis zal zijn en/of thuis zal moeten studeren. Als zij hier rekening mee houden en je de tijd en ruimte gunnen, is dat een grote troef om je opleiding tot een goed eind te brengen.

Neem de opleiding serieus
Het succes van een opleiding hangt voor een groot stuk van jezelf af: jij moet op tijd komen, jij moet gemotiveerd zijn, jij moet leerstof verwerken en jij moet de technieken onder de knie krijgen. Als je de keuze maakt om een opleiding te volgen, ga er dan ook 100% voor!

Neem deze tips mee, dan ben je helemaal klaar voor een fantastische opleiding! Veel succes!


Leave a comment

Vereenvoudigde KMO-portefeuille vanaf 1 april

De verscheidende bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages van de KMO portefeuille verdwijnen. In het toekomstige systeem krijgt elke KMO jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die KMO afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.
In de toekomstige KMO portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.
Administratief eenvoudig steunverleningsproces
Het aanvragen en toekennen van de subsidies wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden via een vernieuwde website.
Er wordt gekozen voor een geautomatiseerd proces waarbij de KMO portefeuille beperkt wordt tot subsidieverstrekking zonder dossierbehandeling door de administratie zoals vandaag al gebeurt in bijv. de pijler opleiding. In tegenstelling tot vandaag zullen dienstverleners niet meer elke steunaanvraag moeten bevestigen. In de toekomst gaan we uit van een automatische goedkeuring, dienstverleners blijven er wel op toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de KMO portefeuille; zo niet kunnen zij de steunaanvraag alsnog weigeren.
Erkenning van de dienstverleners
De kwaliteit van de dienstverlening blijft gewaarborgd door de erkenningsregeling voor dienstverleners.
Dienstverleners die erkend zijn voor de pijler opleiding behouden ook na 1 april 2016 hun lopende erkenning voor opleiding.
Dienstverleners en individuele dienstverleners die op 1 april 2016 erkend zijn voor de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning behouden één erkenning voor advies. De nieuwe erkenning voor advies krijgt de resterende duurtijd van de langst lopende erkenning.
Vanaf 1 april 2016 zullen er nog uitsluitend erkenningen voor opleiding of advies toegekend kunnen worden.


Leave a comment

Werkbaar werk

Werkbaar werk is werk dat rekening houdt met wat je als werknemer kunt, kent en wilt. Dit zijn de vijf voorwaarden om te kunnen spreken van werkbaar werk:
1. Je job is leuk
2. Je kan werk en privé op een goede manier combineren
3. Je werkgever biedt je voldoende kansen om bij te leren en door te groeien
4. Je job is niet schadelijk voor je gezondheid
5. Je hebt voldoende zekerheid dat je je werk kan behouden

De sector van de textielverzorging zet via allerlei initiatieven in op de graadverhoging van werkbaar werk, maar minister Peeters is de inspiratie net iets verder gaan zoeken…

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.43087?video=1.2580950


Leave a comment

Geluid en trillingen in een productieomgeving

Niettegenstaande tal van geleverde inspanningen, blijft geluidshinder enerzijds een belastende factor in de productiebedrijven en kan geluid anderzijds een impact hebben op de omgeving. Deze VME-sessie wil (verder) sensibiliseren rond de problematiek van lawaai en het nemen van afdoende maatregelen.

Inhoud:

1. Geluidsproblematiek naar de omgeving toe:
– Wetgeving (Vlarem) rond geluid en trillingen
– Klachten en klachtenbehandeling m.b.t. geluid en trillingen
– Enkele cases (anoniem) omtrent de aanpak van de geluidsproblematiek naar de
omgeving toe

Dhr Claude Bataillie, ‎geluidsdeskundige bij PCM – Oost-Vlaanderen (Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek)

2. Geluidsproblematiek op de werkvloer met aandacht voor arbeidsveiligheid, psychosociaal welzijn en comfort:
– Belang van lawaai/trillingen in de privésfeer en op het werk
– Gevolgen van lawaai/trillingen op het gehoor en ons organisme
– Toelichting van de wetgeving
– Medisch toezicht: interpretatie van een audiometrie en de evolutie in de toekomst
– Collectieve en individuele beschermingsmiddelen
– Akoestische materialen ter verbetering van comfort
– Adviezen en sensibilisering betreffende vermijden van lawaaihinder/trillingshinder

Mw Anke Janssen, arbeidshygiënist bij Attentia

Deelnamekosten (excl. BTW):

• 100 euro per sessie (leden Centexbel, Unitex of Fedustria en bedrijven uit de confectiesector, de textielverzorging en de grafische sector)
• 130 euro per sessie (andere deelnemers)

INSCHRIJVINGSFORMULIER:

terugzenden of faxen naar Cobot-Bedienden vzw – Poortakkerstraat 92 •
9051 St.-Denijs-Westrem • Fax 09 222 02 58

Naam:
Adres:
Telefoon:                           Fax:                               E-mail:
Bedrijf:                                                                      Functie:

 neemt deel aan de VME-module ‘Geluid en trillingen in een productieomgeving’
op donderdag 24 maart 2016

en stort na ontvangst van de factuur ……………………………… euro (excl. BTW) op
rekening 210-0472965-45 van Centexbel • Technologiepark 7 • 9052 Zwijnaarde

wenst een factuur op naam van:
BTW nr.: BE……………………………………………

Specifieke vragen die u graag behandeld ziet:


Leave a comment

Waterwetgeving: Uw heffing nader bekeken

“Tienduizenden mensen hebben in Ierland tegen de invoering van een heffing op drinkwater geprotesteerd. Bij de demonstraties in vele steden kwamen gisteren tot 120.000 mensen op straat om uiting te geven aan hun ongenoegen.” HLN, d.d. 2/11/2014

Met het programmadecreet 2012 werd de waterheffing ook in Vlaanderen grondig gewijzigd en omgevormd tot een financierende waterheffing. Deze vernieuwde waterheffing zorgt voor een eengemaakte drinkwaterfactuur voor alle watergebruikers en voor een correctere en transparantere toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

U kunt zich best nu al voorbereiden op de nieuwe heffing voor de lozing van uw afvalwater op de riolering. De nieuwe heffing past aldus het principe “de vervuiler betaalt” correct toe en voorziet een regeling voor noodlozingen en tijdelijke lozingen. U zult voortaan een integrale kostenaanrekening ontvangen die wel maximaal fiscaal aftrekbaar is. De nieuwe maatregelen zijn al van kracht sinds 1 januari 2013, maar voor de meeste ervan, geldt een ruime overgangstermijn. Zo kunt u nu al op de nieuwe regels inspelen.

Ons seminarie wil u hierbij helpen, het BOVA ENVIRO+ team zal u in eerste luik wegwijs maken in de gehanteerde terminologieën, de van toepassing zijnde rubrieken en hieraan gekoppelde sectoren. Daarnaast zal worden aangegeven hoe een aangifte moet worden ingediend en wordt de theorie gestaafd aan een aantal heffingsvoorbeelden (lozing op riolering van voedingssector en wasserij). In een tweede luik zal Dhr. De Becker van Lexeco advocaten de procedure toelichten met aandacht voor volgende topics: hoe antwoorden op een bericht van rechtzetting, aangifteprocedure, indienen van een bezwaar, betrokken formaliteiten en dergelijke meer.

Programma:

 • 13u00 – 13u30 Ontvangst
 • 13u30 – 13u45 Actualiteit, Tamara Braeckman, BOVA ENVIRO+ nv
 • 13u45 – 14u30 Heffing nader bekeken: wat & hoe, Marjolein Messiaen, erkend deskundige water, BOVA ENVIRO+ nv
 • 14u30 – 15u00 Heffing nader bekeken: praktijkvoorbeelden (voedingsindustrie en wasserijen), Marjolein Messiaen & Carl Degraeve, milieucoördinatoren binnen BOVA ENVIRO+ nv
 • 15u00 – 15u15 Pauze
 • 15u15 – 16u45 Waterwetgeving: procedure aangevuld met praktijkgerichte juridische casestudies, Bart De Becker, Lexeco Advocaten

Kostprijs 200 Euro

Inschrijven kan hier : http://www.ecobova.be/waterwetgevinguwheffingnaderbekeken#title


Leave a comment

Hoe met je baas onderhandelen over een opleiding?

Ook al vindt je werkgever het belangrijk om levenslang te studeren en bij te blijven, toch kan hij terughoudend reageren wanneer je een goedkeuring vraagt voor een opleiding. Een opleiding, cursus of stage brengt immers een niet te verwaarlozen financiële kost en tijdsinvestering met zich mee. Daarom geven we enkele tips die je kunnen helpen bij het overtuigen van je werkgever.

Wanneer ga je onderhandelen over je opleiding?

Het ideale moment om je opleidingsvraag naar voren te brengen is tijdens je jaarlijkse evaluatiegesprek. Dit is het moment waarop nieuwe objectieven worden vastgelegd en waar opleidingsvoorstellen ter sprake komen. Als je om een of andere reden je volgend evaluatiegesprek niet kan bijwonen, vraag er dan zelf om bij je werkgever.

Het belang van een goede voorbereiding

Je hebt een afspraak met je werkgever? Dan is een goede voorbereiding ongetwijfeld goud waard.

 • Probeer op voorhand je motivatie duidelijk te tonen.
 • Het is eenvoudiger om je werkgever te overtuigen als je hem kan aantonen dat de opleiding ook tegemoet komt aan  zijn interesses.
 • Probeer dus duidelijk de behoeften te identificeren.
 • Maak een lijstje van de doelen die je wil bereiken met de opleiding.
 • Maak je werkgever duidelijk dat je beschikt over de noodzakelijke troeven om te slagen in je opleiding.
 • Ondersteun, indien mogelijk, je argumenten met cijfergegevens (bv. de invloed van je opleiding op de omzetcijfers van de onderneming, besparingen die gerealiseerd kunnen worden op andere diensten, …).
 • Doe ten slotte een beetje aan lobbying bij je collega’s om hun steun te krijgen. Ze komen misschien van pas …


Leave a comment

De nieuwe portefeuille strategie (vanaf 2015)

Wij doen ons best – en bijna altijd slagen wij erin – om het werkjaar in de portefeuille en het boekjaar van iedere onderneming gelijk te laten lopen. Dit heeft als grote voordeel dat we aan de bedrijven kunnen beloven om ze op het einde van het werkjaar een documentje te bezorgen in verband met opleidingen dat ze moeiteloos in hun sociale bilan kunnen opnemen.
De nieuwe strategie die in overleg met de sociale partners werd overeengekomen en vastgelegd, bepaalt nu dat vanaf januari 2015 het portefeuillebudget van iedere onderneming nog slechts één jaar geldig is en dat er op het einde van het werkjaar een afrekening moet gebeuren. Tot nu gaven we een speling van 2 jaar maar dat kan niet meer. Wij kunnen geen attesten van opleidingen geven voor verschillende jaren. De handelsbalans van iedere onderneming moet ook jaarlijks neergelegd worden.
De looptijd van een werkjaar wordt voor iedereen vanaf 2015 vastgelegd van 1 januari tot 31 december: 90% van de bedrijven doen dat ook voor hun boekjaar. Er moet steeds voor 30 juni van dat jaar een aanvraag worden ingediend. Indien dat niet gebeurt, vervalt dat jaar en start het bedrijf pas een nieuwe portefeuille vanaf 1 januari van het volgend jaar.

HET SYSTEEM EN DE AFSPRAKEN

1. Om aanspraak te kunnen maken op de steun van het Gemeenschappelijk Fonds moet het bedrijf bij de start van het nieuwe portefeuillejaar het AFSPRAKENBLAD ingevuld en ondertekend hebben en moet het de laatste gegevens in verband met de werkgelegenheid op de BEDRIJFSFOTO hebben ingevuld. De ondertekening van het afsprakenblad gebeurt door de zaakvoerder en een ervaren arbeider. Zolang dat niet gebeurd is, dient TFTC bij de stuurgroep geen aanvraag in.
2. De grote bedrijven met een ondernemingsraad dienen geen afsprakenblad in te vullen, maar moeten bij aanvang van een nieuw portefeuillejaar wel het schriftelijk bewijs leveren (met handtekeningen) dat de steun van het Gemeenschappelijk Fonds en het opleidingsplan van dat bedrijf tijdens een ondernemingsraad werden toegelicht en goedgekeurd. Een getekende kopie van de NOTULEN van die vergadering is noodzakelijk. Is er geen ondernemingsraad in dit soort bedrijf, dient de syndicale delegatie ingelicht te worden.
3. Het opleidingsplan dat bij het begin van een werkjaar wordt opgesteld, is NIET limitatief. Het kan altijd uitgebreid worden mits goedkeuring door de stuurgroep en indien – door omstandigheden – bepaalde opleidingen niet kunnen doorgaan, is dat geen reden tot vermindering van het budget of verwerping van de aanvraag.
4. De budgetaanvraag van elke onderneming wordt door TFTC naar de leden van de stuurgroep en naar de bedrijfsleider gestuurd minimaal 7 werkdagen voor de volgende vergadering.
5. Bij twijfel rond de budgetaanvragen kan de stuurgroep aan TFTC vragen om bijkomende inlichtingen te verzamelen in het bedrijf via een gesprek met de bedrijfsleider en/of de werknemer die mee getekend heeft op het afsprakenblad. De aanvraag komt dan op de agenda van de volgende vergadering van de stuurgroep.
6. Voor de afrekening van de opleidingsinspanningen is het een absolute vereiste om van elke deelnemer/arbeider aan elke opleiding een ingevuld en ondertekend evaluatieblad te krijgen (geen kopieën of faxen of PDF…). In principe wordt het standaardformulier van TFTC gebruikt. Ondernemingen die in het kader van ISO-certificering (of andere) zelf reeds een evaluatieblad gebruiken, kunnen dit verder doen mits duidelijke afspraken met TFTC zodat iedere onderneming quasi op dezelfde manier in zijn geheel kan geëvalueerd worden. Opleidingen die gratis worden georganiseerd, worden niet opgenomen in de portefeuille.
7. Op het einde van het werkjaar kan TFTC vragen om een kort evaluatiegesprek te gaan voeren met de bedrijfsleider en/of enkele werknemers om een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de geleverde inspanningen en om te luisteren naar opleidingsvragen van werknemers. Omdat dit wellicht enige aanpassing vraagt, zal TFTC de bedrijven tijdig inlichten en toestemming vragen voor dat bezoekje.


Leave a comment

Monitoring van grondstoffen en chemicaliën bij import

De Europese verordening REACH is van kracht sinds 01/06/2006. Ze is van toepassing op de vervaardiging, de invoer, het in de handel brengen en het gebruik van chemische stoffen.
Het doel van deze verordening is een betere bescherming van mens en milieu en de vereenvoudiging van bestaande wetgeving. Om een praktische stand van zaken te geven, organiseert VME op donderdag 29 januari van 8.30 uur tot 12 uur een vormingscyclus. Plaats van handeling: Centexbel, Technologiepark 7, 9052 Zwijnaarde.

Inhoud:

1. Update REACH 2014

– De belangrijkste begrippen binnen REACH die van toepassing zijn voor het monitoren van chemicaliën bij import (SVHC substanties, autorisatielijst, restrictielijst, enz…)
– Praktijkvoorbeelden die aantonen hoe complex wetgeving soms kan zijn.
– REACH update: waar staan we anno 2015 en wat staat er ons nog allemaal te wachten?

Dhr Stijn Steuperaert (Centexbel)

2. Analysetechnieken om grondstoffen en chemicaliën te monitoren bij import

– Screeningstechnieken om snel een pak informatie te verkrijgen over het al dan niet aanwezig zijn van gelimiteerde stoffen: X-stralen fluorescentie, infraroodspectroscopie en dynamische headspace analyse.
– Praktijkdemo’s van deze analysetechnieken.
– Gestandaardiseerde testen om zeer gericht één paramater te onderzoeken of wanneer aan een norm moet voldaan worden: toelichting bij hot items zoals bv. geperfluoreerde verbindingen (bv PFOA), nonylfenolethoxylaten (NPEO), dimethylformamide (DMF) en brandwerende verbindingen.

Dhr Eddy Albrecht (Centexbel)

3. Rondleiding in labo van Centexbel

Dhr Eddy Albrecht (Centexbel)

Deelnamekosten (excl. BTW):

• 100 euro per sessie (leden Centexbel, Unitex of Fedustria en bedrijven uit de confectiesector en de textielverzorging)
• 130 euro per sessie (andere deelnemers)
U kan betalen via de kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).

INSCHRIJVINGSFORMULIER:

terugzenden of faxen naar Cobot-Bedienden vzw – Poortakkerstraat 92 •
9051 St.-Denijs-Westrem • Fax 09 222 02 58

Naam:
Adres:
Telefoon:                                     Fax:                                             E-mail:
Bedrijf:                                                               Functie:

 neemt deel aan de VME-module ‘Monitoring van grondstoffen en chemicaliën bij import’ op donderdag 29 januari 2015

en stort na ontvangst van de factuur ……………………………… euro (excl. BTW) op
rekening 210-0472965-45 van Centexbel • Technologiepark 7 • 9052 Zwijnaarde

wenst een factuur op naam van:
BTW nr.: BE……………………………………………

Specifieke vragen die u graag behandeld ziet:

……………………………………………………………………………………………………………………..

 


Leave a comment

BERICHT AAN ALLE GEINTERESSEERDE WERKGEVERS

Neem op 26 maart 2015 deel aan DUOday: de doedag voor personen met een arbeidsbeperking.
Door het grote succes van de afgelopen 5 jaar wordt in 2015 een eerste nationale editie georganiseerd. Partners over heel het land zetten op die manier het thema “werken met en als persoon met een arbeidsbeperking” op de Belgische landkaart.
In 2014 proefden in Vlaanderen ruim 500 werkzoekenden met een arbeidsbeperking in bijna evenveel bedrijven van een échte job.
Geef jij ook aan een van deze werkzoekenden de kans om een nieuwe werkervaring op te doen in 2015?
Het concept is heel eenvoudig:
Die dag werkt hij of zij samen met één van jouw werknemers in duo. Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit. Je werknemers en jijzelf maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.
Voor meer info verwijzen wij naar de onderstaande PDF maar je kan ook surfen naar http://www.duoday.be

 

TipsTricks_werkgevers_2015